కటక్, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

కటక్ : బంగారు రేటు

02 మార్చి 2024
63,690
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 మార్చి 2024 63,690 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,620 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,300 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,390 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,230 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,390 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,380 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,380 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,020 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,180 +10.00
కటక్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,690
కటక్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,690
కటక్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,690
కటక్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,690
కటక్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (01 మార్చి) 63,690
కటక్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,900
కటక్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,410
కటక్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,221
కటక్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,900
కటక్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,620
కటక్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,410
కటక్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,620
కటక్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,397
కటక్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,410
కటక్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,680
కటక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,720
కటక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,090
కటక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,527
కటక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,290
కటక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,270
కటక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కటక్ : వెండి రేటు

02 మార్చి 2024
72,210.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 మార్చి 2024 72,210 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,200 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,080 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,440 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,690 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,700 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,690 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,680 +220.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,460 -440.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 70,900 -560.00
కటక్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,210
కటక్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,210
కటక్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,210
కటక్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,210
కటక్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (01 మార్చి) 72,210
కటక్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,350
కటక్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,080
కటక్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,941
కటక్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,350
కటక్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,200
కటక్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,370
కటక్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,890
కటక్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,176
కటక్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,370
కటక్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,360
కటక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,710
కటక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,350
కటక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,563
కటక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,700
కటక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,320
కటక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర