అరవల్లి, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

అరవల్లి : బంగారు రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
62,460
+380.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,080 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,240 +0.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,240 +130.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 62,110 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 61,920 +0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 61,920 +10.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 61,910 +210.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 61,700 +220.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 61,480 -80.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 61,560 -590.00
అరవల్లి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,970
అరవల్లి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,480
అరవల్లి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,234
అరవల్లి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,970
అరవల్లి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 62,080
అరవల్లి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,480
అరవల్లి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,690
అరవల్లి బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,464
అరవల్లి బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,480
అరవల్లి బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,750
అరవల్లి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,780
అరవల్లి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,150
అరవల్లి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,593
అరవల్లి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,350
అరవల్లి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,340
అరవల్లి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,950
అరవల్లి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
అరవల్లి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,054
అరవల్లి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,950
అరవల్లి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,620
అరవల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అరవల్లి : వెండి రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
70,650.00
+120.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,530 -450.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 70,980 -560.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,540 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,570 -800.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,370 +0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 72,370 +10.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 72,360 +980.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 71,380 +1,030.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 70,350 +480.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 69,870 -1,430.00
అరవల్లి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,420
అరవల్లి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,870
అరవల్లి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,250
అరవల్లి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,420
అరవల్లి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 70,530
అరవల్లి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,440
అరవల్లి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,960
అరవల్లి వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,253
అరవల్లి వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,440
అరవల్లి వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,440
అరవల్లి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,790
అరవల్లి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,430
అరవల్లి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,642
అరవల్లి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,780
అరవల్లి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,400
అరవల్లి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,370
అరవల్లి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,190
అరవల్లి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,774
అరవల్లి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,480
అరవల్లి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,370
అరవల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర