కొట్టాయం, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

కొట్టాయం : బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
59,040
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 59,040 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,300 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,300 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,290 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,170 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,730 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,570 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,570 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,330 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,320 +0.00
కొట్టాయం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,730
కొట్టాయం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,880
కొట్టాయం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,317
కొట్టాయం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,660
కొట్టాయం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 59,040
కొట్టాయం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,710
కొట్టాయం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,480
కొట్టాయం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,135
కొట్టాయం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,520
కొట్టాయం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,620
కొట్టాయం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,200
కొట్టాయం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,440
కొట్టాయం బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,403
కొట్టాయం బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,440
కొట్టాయం బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,200
కొట్టాయం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,360
కొట్టాయం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,310
కొట్టాయం బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,311
కొట్టాయం బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,360
కొట్టాయం బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,430
కొట్టాయం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కొట్టాయం : వెండి రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
72,220.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,220 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,440 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,430 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,430 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,170 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,310 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,640 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,640 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,210 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,210 +10.00
కొట్టాయం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,060
కొట్టాయం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,940
కొట్టాయం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,730
కొట్టాయం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,050
కొట్టాయం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 72,220
కొట్టాయం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,630
కొట్టాయం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,100
కొట్టాయం వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,285
కొట్టాయం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,280
కొట్టాయం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,630
కొట్టాయం వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,640
కొట్టాయం వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,130
కొట్టాయం వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,836
కొట్టాయం వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,130
కొట్టాయం వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,720
కొట్టాయం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,200
కొట్టాయం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,500
కొట్టాయం వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,663
కొట్టాయం వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,920
కొట్టాయం వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,120
కొట్టాయం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర