ధార్వాడ్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

ధార్వాడ్ : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
52,170
+310.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 51,860 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,860 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,860 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,170 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,690 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,580 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,490 -50.00
31 జూలై 2022 51,540 -1,310.00
30 జూలై 2022 52,850 +300.00
29 జూలై 2022 52,550 +600.00
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,690
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,490
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,930
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,490
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 51,860
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,380
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,540
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,027
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,740
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,540
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,950
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,410
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,116
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,090
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,960
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,010
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,080
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,949
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,500
ధార్వాడ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,150
ధార్వాడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధార్వాడ్ : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
58,800.00
+1,270.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,530 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,520 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,520 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,140 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,770 +160.00
02 ఆగస్టు 2022 57,610 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,380 +630.00
31 జూలై 2022 57,750 -1,600.00
30 జూలై 2022 59,350 +340.00
29 జూలై 2022 59,010 +2,840.00
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,380
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,520
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,781
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,380
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,530
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,900
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,720
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,051
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,740
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,750
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,850
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,490
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,524
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,610
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,490
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,470
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,170
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,958
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,470
ధార్వాడ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,380
ధార్వాడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర