సోన్భద్ర, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సోన్భద్ర : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,740
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,740 -4,240.00
22 జూలై 2024 72,980 -250.00
21 జూలై 2024 73,230 +0.00
20 జూలై 2024 73,230 +10.00
19 జూలై 2024 73,220 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,390 +70.00
17 జూలై 2024 74,320 -150.00
16 జూలై 2024 74,470 +800.00
15 జూలై 2024 73,670 +210.00
14 జూలై 2024 73,460 +0.00
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,470
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,740
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,950
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,740
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,740
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,080
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,130
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,728
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,780
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,680
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,610
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,790
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,316
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,790
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,770
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,326
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,560
సోన్భద్ర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సోన్భద్ర : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
85,010.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 85,010 -4,170.00
22 జూలై 2024 89,180 -540.00
21 జూలై 2024 89,720 +10.00
20 జూలై 2024 89,710 +0.00
19 జూలై 2024 89,710 -2,110.00
18 జూలై 2024 91,820 -170.00
17 జూలై 2024 91,990 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,820 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,670 -460.00
14 జూలై 2024 93,130 +10.00
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,150
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 85,010
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,717
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,610
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 85,010
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,000
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,200
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,496
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,780
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,450
సోన్భద్ర వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,320
సోన్భద్ర వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,990
సోన్భద్ర వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,228
సోన్భద్ర వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,130
సోన్భద్ర వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,780
సోన్భద్ర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
సోన్భద్ర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
సోన్భద్ర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,781
సోన్భద్ర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
సోన్భద్ర వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,840
సోన్భద్ర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర