సోన్భద్ర, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సోన్భద్ర : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,850
+710.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,140 +0.00
29 మార్చి 2023 59,140 -290.00
28 మార్చి 2023 59,430 +640.00
27 మార్చి 2023 58,790 -720.00
26 మార్చి 2023 59,510 +0.00
25 మార్చి 2023 59,510 +10.00
24 మార్చి 2023 59,500 -280.00
23 మార్చి 2023 59,780 +840.00
22 మార్చి 2023 58,940 +140.00
21 మార్చి 2023 58,800 -840.00
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,780
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,980
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,743
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,900
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,140
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,840
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,470
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,433
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,840
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,870
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,210
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,060
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,414
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,060
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,120
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,080
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,430
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,399
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,830
సోన్భద్ర బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,050
సోన్భద్ర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సోన్భద్ర : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,120.00
+1,270.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,850 +0.00
29 మార్చి 2023 70,850 +160.00
28 మార్చి 2023 70,690 +620.00
27 మార్చి 2023 70,070 -400.00
26 మార్చి 2023 70,470 +0.00
25 మార్చి 2023 70,470 +10.00
24 మార్చి 2023 70,460 +170.00
23 మార్చి 2023 70,290 +970.00
22 మార్చి 2023 69,320 +850.00
21 మార్చి 2023 68,470 -370.00
సోన్భద్ర వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,850
సోన్భద్ర వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,860
సోన్భద్ర వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,821
సోన్భద్ర వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,470
సోన్భద్ర వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,850
సోన్భద్ర వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,420
సోన్భద్ర వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,680
సోన్భద్ర వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,383
సోన్భద్ర వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,990
సోన్భద్ర వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,580
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,880
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,010
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,888
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,320
సోన్భద్ర వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,940
సోన్భద్ర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,710
సోన్భద్ర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,000
సోన్భద్ర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,882
సోన్భద్ర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,180
సోన్భద్ర వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,320
సోన్భద్ర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర