లోహర్‌దగా, జార్ఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

లోహర్‌దగా : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,130
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,000 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,560 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,400 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,400 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,160 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,160 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,150 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,720 -20.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,740 -40.00
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,560
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,720
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,165
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,500
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,130
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,540
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,310
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,971
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,350
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,460
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,030
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,280
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,239
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,280
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,030
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,190
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,150
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,147
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,190
లోహర్‌దగా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,270
లోహర్‌దగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లోహర్‌దగా : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,220.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,220 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,970 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,110 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,440 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,440 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,010 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,000 +0.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 72,000 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,740 -490.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,230 -490.00
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,850
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,740
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,488
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,840
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,220
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,420
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,900
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,083
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,070
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,420
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,430
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,930
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,631
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,930
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,510
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,990
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,310
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,464
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,720
లోహర్‌దగా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,930
లోహర్‌దగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర