రాజ్‌గ h ్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

రాజ్‌గ h ్ : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2022
53,890
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2022 53,890 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,880 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,880 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,870 +970.00
30 నవంబర్ 2022 52,900 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,610 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,370 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,770 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,760 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,760 -140.00
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 53,890
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,870
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,880
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,870
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 53,890
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,240
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,290
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,207
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,640
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,900
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,020
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,190
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,842
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,220
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,440
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,770
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,340
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,058
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,160
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,210
రాజ్‌గ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాజ్‌గ h ్ : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2022
66,310.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2022 66,310 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,300 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,300 +1,070.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,230 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,340 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,690 +1,620.00
28 నవంబర్ 2022 61,070 -940.00
27 నవంబర్ 2022 62,010 +0.00
26 నవంబర్ 2022 62,010 +10.00
25 నవంబర్ 2022 62,000 -230.00
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,310
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,230
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 66,035
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,230
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 66,310
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,340
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,490
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,382
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,020
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,340
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,860
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,340
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,102
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,860
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,810
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,960
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,410
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,486
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,410
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,850
రాజ్‌గ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర