రాజ్‌గ h ్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

రాజ్‌గ h ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,380
+410.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,970 +410.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,560 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,560 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,560 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,660 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,440 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,450 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,370 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,090 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,090 +0.00
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,090
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,420
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,295
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,460
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,970
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,690
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,700
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,759
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,270
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,700
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,460
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,010
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,338
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,460
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,320
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,590
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,990
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,905
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,990
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,460
రాజ్‌గ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాజ్‌గ h ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,760.00
+500.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,260 +650.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,610 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,610 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,610 -600.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,210 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,030 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,820 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,820 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,430 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,430 +0.00
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,260
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,080
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,933
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,080
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,260
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,890
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,820
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,798
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,460
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,820
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,870
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,230
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,569
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,870
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,570
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,910
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,670
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,055
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,800
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,870
రాజ్‌గ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర