డియు, డామన్ మరియు డియు : బంగారం & వెండి ధర

డియు : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,410
+420.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,990 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,590 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,590 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,590 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,690 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,460 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,470 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,390 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
డియు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,110
డియు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,440
డియు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,319
డియు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,480
డియు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,990
డియు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,710
డియు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
డియు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,785
డియు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,300
డియు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
డియు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,490
డియు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,030
డియు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,363
డియు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,490
డియు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,340
డియు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,610
డియు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,010
డియు బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,931
డియు బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,010
డియు బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,490
డియు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డియు : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,790.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,300 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,640 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,640 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,640 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,250 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,060 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,850 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,850 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
డియు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,300
డియు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,110
డియు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,965
డియు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,110
డియు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,300
డియు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
డియు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
డియు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,832
డియు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,490
డియు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
డియు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,910
డియు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
డియు వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,602
డియు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,910
డియు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,600
డియు వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,940
డియు వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,710
డియు వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,094
డియు వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,840
డియు వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,910
డియు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర