యాద్గిర్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

యాద్గిర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
53,380
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 53,170 +1,430.00
03 జూలై 2022 51,740 +0.00
02 జూలై 2022 51,740 +0.00
01 జూలై 2022 51,740 -220.00
30 జూన్ 2022 51,960 -90.00
29 జూన్ 2022 52,050 +170.00
28 జూన్ 2022 51,880 +30.00
27 జూన్ 2022 51,850 +30.00
26 జూన్ 2022 51,820 +0.00
26 జూన్ 2022 51,820 -140.00
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,170
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,740
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,098
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,740
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 53,170
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,950
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,410
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,116
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,090
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,960
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,010
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,080
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,949
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,500
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,150
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,560
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,440
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,381
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,830
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,500
యాద్గిర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

యాద్గిర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
59,200.00
+60.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 59,140 -600.00
03 జూలై 2022 59,740 +0.00
02 జూలై 2022 59,740 +0.00
01 జూలై 2022 59,740 -750.00
30 జూన్ 2022 60,490 -490.00
29 జూన్ 2022 60,980 -420.00
28 జూన్ 2022 61,400 +200.00
27 జూన్ 2022 61,200 +250.00
26 జూన్ 2022 60,950 +0.00
26 జూన్ 2022 60,950 -1,270.00
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,740
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,140
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,590
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,740
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 59,140
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,850
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,490
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,524
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,610
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,490
యాద్గిర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,470
యాద్గిర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,170
యాద్గిర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,958
యాద్గిర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,470
యాద్గిర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,380
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,670
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,470
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,825
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,120
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,470
యాద్గిర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర