యాద్గిర్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

యాద్గిర్ : బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
73,050
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 73,050 +770.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,280 +320.00
14 ఏప్రిల్ 2024 71,960 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,950 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 71,950 +280.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,670 +430.00
10 ఏప్రిల్ 2024 71,240 -100.00
09 ఏప్రిల్ 2024 71,340 +400.00
08 ఏప్రిల్ 2024 70,940 +340.00
07 ఏప్రిల్ 2024 70,600 +10.00
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,050
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,310
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 70,936
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,310
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 73,050
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,090
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,720
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,952
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,720
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,690
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,930
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,440
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,253
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,930
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,650
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,440
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,650
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,429
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,440
యాద్గిర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,720
యాద్గిర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

యాద్గిర్ : వెండి రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
83,760.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 83,760 -330.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,090 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,310 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,300 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,290 +160.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,130 +270.00
10 ఏప్రిల్ 2024 82,860 +200.00
09 ఏప్రిల్ 2024 82,660 +560.00
08 ఏప్రిల్ 2024 82,100 +1,040.00
07 ఏప్రిల్ 2024 81,060 +0.00
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,090
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,730
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,521
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,730
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 83,760
యాద్గిర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,740
యాద్గిర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,250
యాద్గిర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,598
యాద్గిర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,250
యాద్గిర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,200
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,380
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,120
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,978
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,380
యాద్గిర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,240
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,400
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,920
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,214
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,400
యాద్గిర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,400
యాద్గిర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర