వెస్ట్ కామెంగ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

వెస్ట్ కామెంగ్ : బంగారు రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
54,180
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 54,180 +40.00
07 డిసెంబర్ 2022 54,140 +280.00
06 డిసెంబర్ 2022 53,860 +290.00
05 డిసెంబర్ 2022 53,570 -410.00
04 డిసెంబర్ 2022 53,980 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,980 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,980 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,970 +980.00
30 నవంబర్ 2022 52,990 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,710 +240.00
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,180
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,570
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,958
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,970
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 54,180
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,340
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,380
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,304
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,730
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,990
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,120
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,280
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,936
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,310
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,530
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,870
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,430
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,150
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,260
వెస్ట్ కామెంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,300
వెస్ట్ కామెంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వెస్ట్ కామెంగ్ : వెండి రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
67,030.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 67,030 +760.00
07 డిసెంబర్ 2022 66,270 +900.00
06 డిసెంబర్ 2022 65,370 +190.00
05 డిసెంబర్ 2022 65,180 -1,250.00
04 డిసెంబర్ 2022 66,430 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,420 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,420 +1,070.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,350 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,460 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,810 +1,630.00
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,030
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,180
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 66,059
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,350
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 67,030
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,460
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,600
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,496
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,130
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,460
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,970
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,440
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,210
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,960
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,910
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,070
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,510
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,589
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,510
వెస్ట్ కామెంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,960
వెస్ట్ కామెంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర