బిలాస్‌పూర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

బిలాస్‌పూర్ : బంగారు రేటు

02 అక్టోబర్ 2022
50,140
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2022 50,140 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,140 +90.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,050 +150.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 49,900 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,460 +200.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,260 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,530 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,530 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,530 -590.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 50,120 +600.00
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,140
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,140
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,140
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,140
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) 50,140
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,700
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,260
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,984
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,090
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,140
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,630
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,770
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,739
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,430
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,780
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,320
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,470
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,966
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,680
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,470
బిలాస్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బిలాస్‌పూర్ : వెండి రేటు

02 అక్టోబర్ 2022
56,770.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2022 56,770 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 56,770 +800.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 55,970 -450.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,420 +1,100.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,320 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,200 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,150 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,150 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,140 -1,740.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 57,880 +700.00
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 56,770
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,770
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 56,770
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,770
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) 56,770
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,880
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,330
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,405
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,330
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,770
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,410
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,000
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,908
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,310
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,000
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,840
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,660
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,986
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,670
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,680
బిలాస్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర