బిలాస్‌పూర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

బిలాస్‌పూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 21 అక్టోబర్ 2021
48,590
+220.00
తేదీ ధర మార్పు
20 అక్టోబర్ 2021 48,370 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,380 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,300 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,020 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,020 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,020 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,020 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,290 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,140 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,120 +210.00
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,020
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,350
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,136
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,390
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (20 అక్టోబర్) 48,370
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,620
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,640
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,693
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,210
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,640
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,390
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,940
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,271
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,390
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,250
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,520
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,920
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,835
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,920
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,390
బిలాస్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బిలాస్‌పూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 21 అక్టోబర్ 2021
67,120.00
+1,180.00
తేదీ ధర మార్పు
20 అక్టోబర్ 2021 65,940 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,720 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,730 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,340 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,010 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,170 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,230 +560.00
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 65,940
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 60,990
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,113
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 60,990
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (20 అక్టోబర్) 65,940
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,800
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,730
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,708
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,370
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,730
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,770
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,140
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,476
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,770
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,480
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,810
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,580
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,959
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,710
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,770
బిలాస్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర