హమీర్‌పూర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

హమీర్‌పూర్ : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,800
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,800 -840.00
20 మార్చి 2023 59,640 +50.00
19 మార్చి 2023 59,590 +10.00
18 మార్చి 2023 59,580 +0.00
17 మార్చి 2023 59,580 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,170 -310.00
15 మార్చి 2023 58,480 +870.00
14 మార్చి 2023 57,610 -130.00
13 మార్చి 2023 57,740 +1,480.00
12 మార్చి 2023 56,260 +10.00
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,640
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,980
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,073
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,900
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,800
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,840
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,470
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,433
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,840
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,870
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,210
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,060
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,414
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,060
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,120
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,080
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,430
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,399
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,830
హమీర్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,050
హమీర్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హమీర్‌పూర్ : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,470.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,470 -370.00
20 మార్చి 2023 68,840 +160.00
19 మార్చి 2023 68,680 +10.00
18 మార్చి 2023 68,670 +0.00
17 మార్చి 2023 68,670 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,590 -760.00
15 మార్చి 2023 67,350 +420.00
14 మార్చి 2023 66,930 +340.00
13 మార్చి 2023 66,590 +3,750.00
12 మార్చి 2023 62,840 +0.00
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,840
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,860
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,294
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,470
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,470
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,420
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,680
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,383
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,990
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,580
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,880
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,010
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,888
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,320
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,940
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,710
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,000
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,882
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,180
హమీర్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,320
హమీర్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర