గోవా : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గోవా : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
మార్గవో 05 డిసెంబర్ 2023 62,560
పనాజీ 05 డిసెంబర్ 2023 62,560

గోవా : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
మార్గవో 05 డిసెంబర్ 2023 75,830
పనాజీ 05 డిసెంబర్ 2023 75,830