తూర్పు ఖాసీ కొండలు, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు ఖాసీ కొండలు : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,730
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,730 +10.00
12 జూలై 2024 73,720 -20.00
11 జూలై 2024 73,740 +620.00
10 జూలై 2024 73,120 +270.00
09 జూలై 2024 72,850 +100.00
08 జూలై 2024 72,750 -700.00
07 జూలై 2024 73,450 +10.00
06 జూలై 2024 73,440 +10.00
05 జూలై 2024 73,430 +700.00
04 జూలై 2024 72,730 -10.00
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,740
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,940
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,050
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 72,010
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,730
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,350
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,400
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,993
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,040
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,940
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,890
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,050
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,584
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,050
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,040
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,280
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,530
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,590
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,530
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,820
తూర్పు ఖాసీ కొండలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తూర్పు ఖాసీ కొండలు : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
93,470.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 93,470 +10.00
12 జూలై 2024 93,460 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,500 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,330 +60.00
09 జూలై 2024 93,270 +340.00
08 జూలై 2024 92,930 -950.00
07 జూలై 2024 93,880 +0.00
06 జూలై 2024 93,880 +10.00
05 జూలై 2024 93,870 +1,640.00
04 జూలై 2024 92,230 -20.00
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,500
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,940
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,861
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,940
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 93,470
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,350
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,530
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,829
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,130
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,790
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,670
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,290
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,555
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,430
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,120
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,350
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,970
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,085
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,970
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,140
తూర్పు ఖాసీ కొండలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర