తూర్పు ఖాసీ కొండలు, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు ఖాసీ కొండలు : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,700
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,800 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,580 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,590 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,510 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,230 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,230 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,230 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,230 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,490 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,340 +10.00
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,230
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,550
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,362
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,590
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,800
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,830
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,830
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,896
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,410
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,830
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,600
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,140
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,476
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,600
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,460
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,730
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,120
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 49,044
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,120
తూర్పు ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,600
తూర్పు ఖాసీ కొండలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తూర్పు ఖాసీ కొండలు : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,790.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,400 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,220 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 65,000 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 65,000 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,610 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,610 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,610 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,610 +1,340.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,270 -170.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,440 -50.00
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,400
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,250
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,571
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,250
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,400
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,080
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,990
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,980
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,640
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,990
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,070
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,410
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,753
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,070
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,750
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,110
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,870
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,256
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,000
తూర్పు ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,070
తూర్పు ఖాసీ కొండలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర