పర్భాని, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

పర్భాని : బంగారు రేటు

26 మార్చి 2023
59,490
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మార్చి 2023 59,490 +0.00
24 మార్చి 2023 59,490 -270.00
23 మార్చి 2023 59,760 +830.00
22 మార్చి 2023 58,930 +140.00
21 మార్చి 2023 58,790 -840.00
20 మార్చి 2023 59,630 +60.00
19 మార్చి 2023 59,570 +0.00
18 మార్చి 2023 59,570 +10.00
17 మార్చి 2023 59,560 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,150 -320.00
పర్భాని బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
పర్భాని బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
పర్భాని బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,436
పర్భాని బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,890
పర్భాని బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (25 మార్చి) 59,490
పర్భాని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,830
పర్భాని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,460
పర్భాని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,418
పర్భాని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,830
పర్భాని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,860
పర్భాని బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,200
పర్భాని బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,040
పర్భాని బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,400
పర్భాని బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,040
పర్భాని బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,110
పర్భాని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,070
పర్భాని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,420
పర్భాని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,385
పర్భాని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,810
పర్భాని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,040
పర్భాని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పర్భాని : వెండి రేటు

26 మార్చి 2023
70,450.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మార్చి 2023 70,450 +10.00
24 మార్చి 2023 70,440 +170.00
23 మార్చి 2023 70,270 +970.00
22 మార్చి 2023 69,300 +840.00
21 మార్చి 2023 68,460 -360.00
20 మార్చి 2023 68,820 +160.00
19 మార్చి 2023 68,660 +10.00
18 మార్చి 2023 68,650 +0.00
17 మార్చి 2023 68,650 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,580 -750.00
పర్భాని వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,450
పర్భాని వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,850
పర్భాని వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,051
పర్భాని వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,450
పర్భాని వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (25 మార్చి) 70,450
పర్భాని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,400
పర్భాని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,660
పర్భాని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,365
పర్భాని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,970
పర్భాని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,570
పర్భాని వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,860
పర్భాని వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,990
పర్భాని వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,871
పర్భాని వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,300
పర్భాని వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,930
పర్భాని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,700
పర్భాని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,990
పర్భాని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,865
పర్భాని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,160
పర్భాని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,300
పర్భాని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర