బెమెతారా, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

బెమెతారా : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,620
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,620 +200.00
14 జూలై 2024 73,420 +10.00
13 జూలై 2024 73,410 +10.00
12 జూలై 2024 73,400 -20.00
11 జూలై 2024 73,420 +610.00
10 జూలై 2024 72,810 +280.00
09 జూలై 2024 72,530 +90.00
08 జూలై 2024 72,440 -690.00
07 జూలై 2024 73,130 +10.00
06 జూలై 2024 73,120 +10.00
బెమెతారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,620
బెమెతారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,630
బెమెతారా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,838
బెమెతారా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,700
బెమెతారా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,620
బెమెతారా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,030
బెమెతారా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,080
బెమెతారా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,710
బెమెతారా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,730
బెమెతారా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,630
బెమెతారా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,560
బెమెతారా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,740
బెమెతారా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,268
బెమెతారా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,740
బెమెతారా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,720
బెమెతారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,960
బెమెతారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,230
బెమెతారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,278
బెమెతారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,230
బెమెతారా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,510
బెమెతారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెమెతారా : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,600.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,600 -470.00
14 జూలై 2024 93,070 +10.00
13 జూలై 2024 93,060 +10.00
12 జూలై 2024 93,050 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,090 +1,170.00
10 జూలై 2024 92,920 +50.00
09 జూలై 2024 92,870 +350.00
08 జూలై 2024 92,520 -960.00
07 జూలై 2024 93,480 +10.00
06 జూలై 2024 93,470 +10.00
బెమెతారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,090
బెమెతారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,550
బెమెతారా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,507
బెమెతారా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,550
బెమెతారా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,600
బెమెతారా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,940
బెమెతారా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,140
బెమెతారా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,517
బెమెతారా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,720
బెమెతారా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,400
బెమెతారా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,250
బెమెతారా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,940
బెమెతారా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,170
బెమెతారా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,080
బెమెతారా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,720
బెమెతారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,990
బెమెతారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,640
బెమెతారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,727
బెమెతారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,640
బెమెతారా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,790
బెమెతారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర