జైసల్మేర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

జైసల్మేర్ : బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
59,900
+140.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 59,760 +840.00
22 మార్చి 2023 58,920 +140.00
21 మార్చి 2023 58,780 -840.00
20 మార్చి 2023 59,620 +60.00
19 మార్చి 2023 59,560 +0.00
18 మార్చి 2023 59,560 +0.00
17 మార్చి 2023 59,560 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,140 -320.00
15 మార్చి 2023 58,460 +880.00
14 మార్చి 2023 57,580 -140.00
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,251
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,880
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 59,760
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,820
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,450
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,411
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,820
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,850
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,190
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,040
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,393
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,040
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,100
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,060
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,410
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,378
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,800
జైసల్మేర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,030
జైసల్మేర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జైసల్మేర్ : వెండి రేటు

24 మార్చి 2023
70,820.00
+560.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 70,260 +970.00
22 మార్చి 2023 69,290 +840.00
21 మార్చి 2023 68,450 -360.00
20 మార్చి 2023 68,810 +160.00
19 మార్చి 2023 68,650 +0.00
18 మార్చి 2023 68,650 +10.00
17 మార్చి 2023 68,640 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,570 -750.00
15 మార్చి 2023 67,320 +420.00
14 మార్చి 2023 66,900 +330.00
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,260
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,840
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,660
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 70,260
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,390
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,660
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,357
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,960
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,560
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,850
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,980
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,861
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,290
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,920
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,690
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,980
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,855
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,150
జైసల్మేర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,290
జైసల్మేర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర