చిరాంగ్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

చిరాంగ్ : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,640
+180.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,460 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,410 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,410 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,400 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,670 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,000 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,650 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,700 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,700 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,690 +0.00
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,410
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,460
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,170
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,400
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,460
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,000
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,900
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,102
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,000
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,670
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,460
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,670
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,322
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,620
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,120
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,670
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,410
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,038
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,610
చిరాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,620
చిరాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చిరాంగ్ : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,900.00
-140.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 76,040 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,850 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,850 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,840 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,430 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,280 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,610 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,320 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,310 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,300 +0.00
చిరాంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,850
చిరాంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 76,040
చిరాంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,395
చిరాంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,840
చిరాంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 76,040
చిరాంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,430
చిరాంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,250
చిరాంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,830
చిరాంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,540
చిరాంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,430
చిరాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,100
చిరాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,860
చిరాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,744
చిరాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,930
చిరాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,890
చిరాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,990
చిరాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,920
చిరాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,344
చిరాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,980
చిరాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,920
చిరాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర