ప్రతాప్‌గ h ్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ప్రతాప్‌గ h ్ : బంగారు రేటు

23 మే 2024
72,050
-1,220.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 73,270 -960.00
21 మే 2024 74,230 -380.00
20 మే 2024 74,610 +650.00
19 మే 2024 73,960 +10.00
18 మే 2024 73,950 +0.00
17 మే 2024 73,950 +800.00
16 మే 2024 73,150 -130.00
15 మే 2024 73,280 +800.00
14 మే 2024 72,480 +470.00
13 మే 2024 72,010 -880.00
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,610
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,790
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,482
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,790
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 73,270
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,326
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,560
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,050
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,690
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,918
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,690
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,650
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,900
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,410
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,221
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,900
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,620
ప్రతాప్‌గ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ప్రతాప్‌గ h ్ : వెండి రేటు

23 మే 2024
91,130.00
-1,880.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 93,010 -1,750.00
21 మే 2024 94,760 -770.00
20 మే 2024 95,530 +4,340.00
19 మే 2024 91,190 +10.00
18 మే 2024 91,180 +10.00
17 మే 2024 91,170 +3,820.00
16 మే 2024 87,350 +380.00
15 మే 2024 86,970 +1,530.00
14 మే 2024 85,440 +570.00
13 మే 2024 84,870 -100.00
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,530
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,990
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,292
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,130
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 93,010
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,781
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,840
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,700
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,210
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,558
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,210
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,160
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,350
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,080
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,941
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,350
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,200
ప్రతాప్‌గ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర