ప్రతాప్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర, ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేట్లు, ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేట్లు

ప్రతాప్‌గ h ్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ప్రతాప్‌గ h ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,740
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,410 +50.00
18 మే 2022 51,360 -80.00
17 మే 2022 51,440 +390.00
16 మే 2022 51,050 -310.00
15 మే 2022 51,360 +0.00
14 మే 2022 51,360 +0.00
13 మే 2022 51,360 -670.00
12 మే 2022 52,030 +250.00
11 మే 2022 51,780 -390.00
10 మే 2022 52,170 -390.00
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,980
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,050
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,861
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,480
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,410
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,530
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,410
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,356
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,810
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,480
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,510
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,410
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,219
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,410
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,160
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,760
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,820
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,541
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,820
ప్రతాప్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,410
ప్రతాప్‌గ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ప్రతాప్‌గ h ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,020.00
+800.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,220 -390.00
18 మే 2022 62,610 +240.00
17 మే 2022 62,370 +1,630.00
16 మే 2022 60,740 +600.00
15 మే 2022 60,140 +0.00
14 మే 2022 60,140 +0.00
13 మే 2022 60,140 -2,050.00
12 మే 2022 62,190 +140.00
11 మే 2022 62,050 -900.00
10 మే 2022 62,950 -1,080.00
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,430
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,140
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,779
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,430
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,220
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,630
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,430
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,791
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,090
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,430
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,080
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,540
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,163
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,540
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,000
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,600
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,170
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,618
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,420
ప్రతాప్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,540
ప్రతాప్‌గ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర