ఉత్తర ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తర ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
అలీగ .్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
అలహాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
అంబేద్కర్నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
అమ్రోహా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ఆరయ్య 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
అజమ్‌గ h ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
బాగ్‌పత్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
బహ్రాయిచ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
బల్లియా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
బల్రాంపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
బండా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
బారాబంకి 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
బరేలీ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
బస్తీ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
బిజ్నోర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
బుడాన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
బులంద్‌షహర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
చందౌలి 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
చిత్రకూట్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
డియోరియా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ఎటా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ఎటావా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ఫైజాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ఫరూక్కాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ఫతేపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ఫిరోజాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ఘజియాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ఖాజీపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
గోండా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
గోరఖ్పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
హమీర్‌పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
హాపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
హార్డోయి 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
హత్రాస్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
జలాన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
జౌన్‌పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
Han ాన్సీ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
కన్నూజ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
కాన్పూర్ గ్రామీణ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
కాన్పూర్ అర్బన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
కాశీ రామ్ నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
కౌశాంబి 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
కుషినగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
లఖింపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
లలిత్‌పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
లక్నో 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
మహారాజ్‌గంజ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
మహోబా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
మెయిన్‌పురి 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
మధుర 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
మౌనాత్భంజన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
మీరట్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
మీర్జాపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
మొరాదాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ముజఫర్ నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
పిలిభిత్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ప్రతాప్‌గ h ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
రే బరేలి 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
రాంపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
సహారాన్‌పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
సంభల్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
సంత్ కబీర్ నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
సంత్ రవి నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
షాజహన్‌పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
షంలి 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
శ్రావస్తి 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
సిద్దార్థనగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
సీతాపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
సోన్భద్ర 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
సుల్తాన్పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
ఉన్నవో 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880
వారణాసి 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,880

ఉత్తర ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
అలీగ .్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
అలహాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
అంబేద్కర్నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
అమ్రోహా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ఆరయ్య 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
అజమ్‌గ h ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
బాగ్‌పత్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
బహ్రాయిచ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
బల్లియా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
బల్రాంపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
బండా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
బారాబంకి 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
బరేలీ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
బస్తీ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
బిజ్నోర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
బుడాన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
బులంద్‌షహర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
చందౌలి 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
చిత్రకూట్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
డియోరియా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ఎటా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ఎటావా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ఫైజాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ఫరూక్కాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ఫతేపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ఫిరోజాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
గౌతమ్ బుద్ నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ఘజియాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ఖాజీపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
గోండా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
గోరఖ్పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
హమీర్‌పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
హాపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
హార్డోయి 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
హత్రాస్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
జలాన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
జౌన్‌పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
Han ాన్సీ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
కన్నూజ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
కాన్పూర్ గ్రామీణ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
కాన్పూర్ అర్బన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
కాశీ రామ్ నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
కౌశాంబి 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
కుషినగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
లఖింపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
లలిత్‌పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
లక్నో 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
మహారాజ్‌గంజ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
మహోబా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
మెయిన్‌పురి 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
మధుర 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
మౌనాత్భంజన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
మీరట్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
మీర్జాపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
మొరాదాబాద్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ముజఫర్ నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
పిలిభిత్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ప్రతాప్‌గ h ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
రే బరేలి 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
రాంపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
సహారాన్‌పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
సంభల్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
సంత్ కబీర్ నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
సంత్ రవి నగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
షాజహన్‌పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
షంలి 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
శ్రావస్తి 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
సిద్దార్థనగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
సీతాపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
సోన్భద్ర 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
సుల్తాన్పూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
ఉన్నవో 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020
వారణాసి 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,020