చిత్రదుర్గ, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

చిత్రదుర్గ : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,880
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,550 -340.00
16 ఆగస్టు 2022 51,890 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,610 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 52,610 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 52,600 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,600 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,330 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,230 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,270 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,260 +400.00
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,690
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,490
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,145
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,490
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,550
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,380
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,540
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,027
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,740
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,540
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,950
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,410
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,116
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,090
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,960
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,010
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,080
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,949
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,500
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,150
చిత్రదుర్గ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చిత్రదుర్గ : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,400.00
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 57,070 -830.00
16 ఆగస్టు 2022 57,900 -1,580.00
15 ఆగస్టు 2022 59,480 +10.00
14 ఆగస్టు 2022 59,470 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 59,470 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,470 +960.00
11 ఆగస్టు 2022 58,510 -580.00
10 ఆగస్టు 2022 59,090 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,200 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,200 +1,670.00
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,480
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,070
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,431
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,380
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 57,070
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,900
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,720
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,051
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,740
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,750
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,850
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,490
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,524
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,610
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,490
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,470
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,170
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,958
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,470
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,380
చిత్రదుర్గ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర