చిత్రదుర్గ, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

చిత్రదుర్గ : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,160
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,160 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,040 -550.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,590 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,440 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,430 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,190 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,190 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,180 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,750 -20.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,770 -40.00
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,590
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,750
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,197
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,530
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,160
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,580
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,340
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,002
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,380
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,490
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,060
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,310
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,270
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,310
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,060
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,220
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,180
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,178
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,220
చిత్రదుర్గ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,300
చిత్రదుర్గ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చిత్రదుర్గ : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,260.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,260 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,000 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,150 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,480 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,470 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,050 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,040 +0.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 72,040 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,780 -490.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,270 -490.00
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,890
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,780
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,562
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,880
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,260
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,460
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,940
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,121
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,110
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,460
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,470
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,970
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,670
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,970
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,550
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,030
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,340
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,501
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,760
చిత్రదుర్గ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,960
చిత్రదుర్గ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర