పాలక్కాడ్, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

పాలక్కాడ్ : బంగారు రేటు

03 మార్చి 2024
63,870
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
02 మార్చి 2024 63,870 +0.00
01 మార్చి 2024 63,870 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,800 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,480 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,570 +170.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,400 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,560 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,560 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,550 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,190 -160.00
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,870
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,870
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,870
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,870
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (02 మార్చి) 63,870
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,070
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,580
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,394
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,070
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,800
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,590
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,790
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,571
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,590
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,860
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,890
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,260
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,701
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,460
పాలక్కాడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,450
పాలక్కాడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పాలక్కాడ్ : వెండి రేటు

03 మార్చి 2024
72,420.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
02 మార్చి 2024 72,420 +10.00
01 మార్చి 2024 72,410 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,400 +2,130.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,270 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,630 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,880 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,890 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,890 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,880 +230.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,650 -450.00
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,420
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,410
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,415
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,410
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (02 మార్చి) 72,420
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,550
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,270
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,139
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,550
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,400
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,570
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,080
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,377
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,570
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,560
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,930
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,550
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,771
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,910
పాలక్కాడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,530
పాలక్కాడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర