మిజోరం : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మిజోరం : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఐజాల్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,700
చంపై 05 డిసెంబర్ 2023 62,700
కోలాసిబ్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,700
లాంగ్ట్లై 05 డిసెంబర్ 2023 62,700
లుంగ్లీ 05 డిసెంబర్ 2023 62,700
మమిత్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,700
సైహా 05 డిసెంబర్ 2023 62,700
సెర్షిప్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,700

మిజోరం : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఐజాల్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,010
చంపై 05 డిసెంబర్ 2023 76,010
కోలాసిబ్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,010
లాంగ్ట్లై 05 డిసెంబర్ 2023 76,010
లుంగ్లీ 05 డిసెంబర్ 2023 76,010
మమిత్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,010
సైహా 05 డిసెంబర్ 2023 76,010
సెర్షిప్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,010