సిర్మౌర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సిర్మౌర్ : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,620
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,620 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 52,610 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,340 +90.00
10 ఆగస్టు 2022 52,250 -30.00
09 ఆగస్టు 2022 52,280 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,280 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,880 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 51,870 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,870 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,180 -520.00
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,700
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,500
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,152
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,500
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,620
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,400
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,550
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,039
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,750
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,550
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,970
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,420
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,128
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,100
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,970
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,020
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,090
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,962
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,520
సిర్మౌర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,160
సిర్మౌర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సిర్మౌర్ : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,490.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,490 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 59,480 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,530 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,100 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,220 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,210 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,540 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,540 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,530 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,150 +360.00
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,490
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,530
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,432
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,400
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,490
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,920
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,740
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,069
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,760
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,760
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,860
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,510
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,539
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,620
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,510
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,480
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,190
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,973
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,480
సిర్మౌర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,400
సిర్మౌర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర