కార్గిల్, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

కార్గిల్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,600
-90.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,690 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,470 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,480 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,400 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,120 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,390 +160.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,230 +10.00
కార్గిల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,120
కార్గిల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,450
కార్గిల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,256
కార్గిల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,490
కార్గిల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,690
కార్గిల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,720
కార్గిల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
కార్గిల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,791
కార్గిల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,310
కార్గిల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
కార్గిల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,500
కార్గిల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,040
కార్గిల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,371
కార్గిల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,500
కార్గిల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,350
కార్గిల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,620
కార్గిల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,020
కార్గిల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,936
కార్గిల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,020
కార్గిల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,500
కార్గిల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కార్గిల్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,650.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,260 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,070 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,860 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,860 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,470 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,140 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,300 -60.00
కార్గిల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,260
కార్గిల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,120
కార్గిల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,434
కార్గిల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,120
కార్గిల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,260
కార్గిల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
కార్గిల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
కార్గిల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,841
కార్గిల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,500
కార్గిల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
కార్గిల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,920
కార్గిల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
కార్గిల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,611
కార్గిల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,920
కార్గిల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,610
కార్గిల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,950
కార్గిల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,720
కార్గిల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,104
కార్గిల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,850
కార్గిల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,920
కార్గిల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర