జోర్హాట్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

జోర్హాట్ : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,820
+200.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,620 -340.00
16 ఆగస్టు 2022 51,960 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,680 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 52,680 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 52,670 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,670 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,400 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,300 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,340 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,330 +400.00
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,760
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,550
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,214
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,550
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,620
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,450
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,600
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,093
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,810
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,600
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,020
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,480
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,184
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,150
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,020
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,080
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,150
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,015
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,570
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,220
జోర్హాట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జోర్హాట్ : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,330.00
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 57,140 -840.00
16 ఆగస్టు 2022 57,980 -1,580.00
15 ఆగస్టు 2022 59,560 +10.00
14 ఆగస్టు 2022 59,550 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 59,550 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 59,540 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,590 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,160 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,280 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,270 +1,670.00
జోర్హాట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,560
జోర్హాట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,140
జోర్హాట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,507
జోర్హాట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,460
జోర్హాట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 57,140
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,980
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,800
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,128
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,820
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,820
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,930
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,570
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,603
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,690
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,570
జోర్హాట్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,550
జోర్హాట్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,250
జోర్హాట్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,039
జోర్హాట్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,550
జోర్హాట్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,460
జోర్హాట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర