జోర్హాట్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

జోర్హాట్ : బంగారు రేటు

02 మార్చి 2024
63,810
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 మార్చి 2024 63,810 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,740 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,420 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,510 +170.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,340 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,500 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,500 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,490 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,130 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,290 +0.00
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,810
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,810
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,810
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,810
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (01 మార్చి) 63,810
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,020
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,530
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,336
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,020
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,740
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,530
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,730
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,513
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,530
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,800
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,830
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,200
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,642
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,400
జోర్హాట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,390
జోర్హాట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జోర్హాట్ : వెండి రేటు

02 మార్చి 2024
72,340.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 మార్చి 2024 72,340 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,330 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,210 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,570 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,820 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,830 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,820 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,810 +220.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,590 -440.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 71,030 -570.00
జోర్హాట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,340
జోర్హాట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,340
జోర్హాట్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,340
జోర్హాట్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,340
జోర్హాట్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (01 మార్చి) 72,340
జోర్హాట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,480
జోర్హాట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,210
జోర్హాట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,087
జోర్హాట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,480
జోర్హాట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,330
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,500
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,020
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,309
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,500
జోర్హాట్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,490
జోర్హాట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,850
జోర్హాట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,490
జోర్హాట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,701
జోర్హాట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,840
జోర్హాట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,460
జోర్హాట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర