ఈరోడ్, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

ఈరోడ్ : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,280
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,280 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,160 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,720 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,560 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,560 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,320 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,310 +0.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,310 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,880 -10.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,890 -40.00
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,720
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,880
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,338
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,650
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,280
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,700
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,470
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,126
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,510
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,610
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,190
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,430
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,395
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,430
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,190
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,350
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,310
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,304
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,350
ఈరోడ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,430
ఈరోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఈరోడ్ : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,420.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,420 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,160 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,300 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,630 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,630 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,200 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,200 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 72,190 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,930 -490.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,420 -490.00
ఈరోడ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,050
ఈరోడ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,930
ఈరోడ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,716
ఈరోడ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,040
ఈరోడ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,420
ఈరోడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,620
ఈరోడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,090
ఈరోడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,275
ఈరోడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,270
ఈరోడ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,620
ఈరోడ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,630
ఈరోడ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,120
ఈరోడ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,826
ఈరోడ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,120
ఈరోడ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,710
ఈరోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,190
ఈరోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,490
ఈరోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,653
ఈరోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,910
ఈరోడ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,110
ఈరోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర