సూర్యపేట, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

సూర్యపేట : బంగారు రేటు

04 మార్చి 2024
63,780
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 63,780 +0.00
02 మార్చి 2024 63,780 +10.00
01 మార్చి 2024 63,770 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,700 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,380 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,470 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,310 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,470 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,460 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,460 +360.00
సూర్యపేట బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,780
సూర్యపేట బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,770
సూర్యపేట బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,777
సూర్యపేట బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,770
సూర్యపేట బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 63,780
సూర్యపేట బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,980
సూర్యపేట బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,490
సూర్యపేట బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,303
సూర్యపేట బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,980
సూర్యపేట బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,700
సూర్యపేట బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,490
సూర్యపేట బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,700
సూర్యపేట బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,479
సూర్యపేట బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,490
సూర్యపేట బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,770
సూర్యపేట బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,800
సూర్యపేట బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,170
సూర్యపేట బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,609
సూర్యపేట బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,370
సూర్యపేట బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,360
సూర్యపేట - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సూర్యపేట : వెండి రేటు

04 మార్చి 2024
72,320.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 72,320 +10.00
02 మార్చి 2024 72,310 +0.00
01 మార్చి 2024 72,310 +1,020.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,290 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,170 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,530 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,780 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,790 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,780 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,780 +230.00
సూర్యపేట వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,320
సూర్యపేట వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,310
సూర్యపేట వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,313
సూర్యపేట వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,310
సూర్యపేట వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 72,320
సూర్యపేట వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,440
సూర్యపేట వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,170
సూర్యపేట వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,035
సూర్యపేట వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,440
సూర్యపేట వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,290
సూర్యపేట వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,460
సూర్యపేట వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,980
సూర్యపేట వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,271
సూర్యపేట వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,460
సూర్యపేట వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,450
సూర్యపేట వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,810
సూర్యపేట వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,450
సూర్యపేట వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,662
సూర్యపేట వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,800
సూర్యపేట వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,420
సూర్యపేట - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర