రేవారి, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

రేవారి : బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
58,000
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,610 -230.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,840 -270.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,100 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,100 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,970 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,530 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,370 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,370 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 +0.00
రేవారి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,530
రేవారి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,610
రేవారి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,115
రేవారి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
రేవారి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 58,610
రేవారి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,510
రేవారి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,280
రేవారి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,940
రేవారి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,320
రేవారి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,420
రేవారి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,000
రేవారి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,240
రేవారి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,206
రేవారి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,240
రేవారి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,000
రేవారి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,160
రేవారి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,120
రేవారి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,115
రేవారి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,160
రేవారి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,240
రేవారి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రేవారి : వెండి రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
70,590.00
-1,050.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,640 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 71,980 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,200 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,190 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,180 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,930 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,070 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,400 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,400 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 71,970 +0.00
రేవారి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,810
రేవారి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,700
రేవారి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,458
రేవారి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,800
రేవారి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 71,640
రేవారి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,380
రేవారి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,870
రేవారి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,045
రేవారి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,030
రేవారి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,380
రేవారి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,390
రేవారి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,900
రేవారి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,591
రేవారి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,900
రేవారి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,470
రేవారి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,950
రేవారి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,270
రేవారి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,426
రేవారి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,680
రేవారి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,890
రేవారి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర