ఖార్గోన్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఖార్గోన్ : బంగారు రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
61,320
-480.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 61,800 +10.00
09 డిసెంబర్ 2023 61,790 +0.00
08 డిసెంబర్ 2023 61,790 -720.00
07 డిసెంబర్ 2023 62,510 +110.00
06 డిసెంబర్ 2023 62,400 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,210 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,390 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,350 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,340 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,340 +730.00
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,350
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,790
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,492
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,340
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 61,800
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,930
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,830
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,037
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,930
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,610
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,400
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,610
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,258
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,560
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,050
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,610
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,350
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,974
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,540
ఖార్గోన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,560
ఖార్గోన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఖార్గోన్ : వెండి రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
71,740.00
-660.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 72,400 +10.00
09 డిసెంబర్ 2023 72,390 +0.00
08 డిసెంబర్ 2023 72,390 -1,830.00
07 డిసెంబర్ 2023 74,220 -380.00
06 డిసెంబర్ 2023 74,600 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,200 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,960 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,770 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,770 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,760 +420.00
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,770
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 72,390
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 75,046
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,760
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 72,400
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,340
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,170
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,754
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,460
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,340
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,020
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,790
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,668
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,850
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,810
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,910
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,840
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,269
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,900
ఖార్గోన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,850
ఖార్గోన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర