బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర, బీహార్ బంగారు రేట్లు, బీహార్ వెండి రేట్లు

బీహార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బీహార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 20 మే 2022 51,370
అర్వాల్ 20 మే 2022 51,370
U రంగాబాద్ 20 మే 2022 51,370
బంకా 20 మే 2022 51,370
బెగుసారై 20 మే 2022 51,370
బెట్టియా 20 మే 2022 51,370
భాగల్పూర్ 20 మే 2022 51,370
భోజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,370
బక్సర్ 20 మే 2022 51,370
ఛప్రా 20 మే 2022 51,370
దర్భంగ 20 మే 2022 51,370
గయా 20 మే 2022 51,370
గోపాల్‌గంజ్ 20 మే 2022 51,370
జముయి 20 మే 2022 51,370
జెహనాబాద్ 20 మే 2022 51,370
కైమూర్ 20 మే 2022 51,370
కతిహార్ 20 మే 2022 51,370
ఖాగారియా 20 మే 2022 51,370
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 51,370
లఖిసరై 20 మే 2022 51,370
మాధేపుర 20 మే 2022 51,370
మధుబని 20 మే 2022 51,370
మోతీహరి 20 మే 2022 51,370
ముంగెర్ 20 మే 2022 51,370
ముజఫర్పూర్ 20 మే 2022 51,370
నలంద 20 మే 2022 51,370
నవాడ 20 మే 2022 51,370
పాట్నా 20 మే 2022 51,370
పూర్నియా 20 మే 2022 51,370
రోహ్తాస్ 20 మే 2022 51,370
సహర్సా 20 మే 2022 51,370
సమస్తిపూర్ 20 మే 2022 51,370
షేక్‌పురా 20 మే 2022 51,370
షియోహర్ 20 మే 2022 51,370
సీతామార్హి 20 మే 2022 51,370
సివాన్ 20 మే 2022 51,370
సుపాల్ 20 మే 2022 51,370
వైశాలి 20 మే 2022 51,370

బీహార్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 20 మే 2022 62,170
అర్వాల్ 20 మే 2022 62,170
U రంగాబాద్ 20 మే 2022 62,170
బంకా 20 మే 2022 62,170
బెగుసారై 20 మే 2022 62,170
బెట్టియా 20 మే 2022 62,170
భాగల్పూర్ 20 మే 2022 62,170
భోజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,170
బక్సర్ 20 మే 2022 62,170
ఛప్రా 20 మే 2022 62,170
దర్భంగ 20 మే 2022 62,170
గయా 20 మే 2022 62,170
గోపాల్‌గంజ్ 20 మే 2022 62,170
జముయి 20 మే 2022 62,170
జెహనాబాద్ 20 మే 2022 62,170
కైమూర్ 20 మే 2022 62,170
కతిహార్ 20 మే 2022 62,170
ఖాగారియా 20 మే 2022 62,170
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 62,170
లఖిసరై 20 మే 2022 62,170
మాధేపుర 20 మే 2022 62,170
మధుబని 20 మే 2022 62,170
మోతీహరి 20 మే 2022 62,170
ముంగెర్ 20 మే 2022 62,170
ముజఫర్పూర్ 20 మే 2022 62,170
నలంద 20 మే 2022 62,170
నవాడ 20 మే 2022 62,170
పాట్నా 20 మే 2022 62,170
పూర్నియా 20 మే 2022 62,170
రోహ్తాస్ 20 మే 2022 62,170
సహర్సా 20 మే 2022 62,170
సమస్తిపూర్ 20 మే 2022 62,170
షేక్‌పురా 20 మే 2022 62,170
షియోహర్ 20 మే 2022 62,170
సీతామార్హి 20 మే 2022 62,170
సివాన్ 20 మే 2022 62,170
సుపాల్ 20 మే 2022 62,170
వైశాలి 20 మే 2022 62,170