బీహార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బీహార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
అర్వాల్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
U రంగాబాద్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
బంకా 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
బెగుసారై 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
బెట్టియా 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
భాగల్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
భోజ్‌పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
బక్సర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
ఛప్రా 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
దర్భంగ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
గయా 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
గోపాల్‌గంజ్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
జముయి 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
జెహనాబాద్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
కైమూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
కతిహార్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
ఖాగారియా 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
కిషన్గంజ్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
లఖిసరై 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
మాధేపుర 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
మధుబని 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
మోతీహరి 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
ముంగెర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
ముజఫర్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
నలంద 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
నవాడ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
పాట్నా 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
పూర్నియా 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
రోహ్తాస్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
సహర్సా 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
సమస్తిపూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
షేక్‌పురా 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
షియోహర్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
సీతామార్హి 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
సివాన్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
సుపాల్ 23 అక్టోబర్ 2021 48,490
వైశాలి 23 అక్టోబర్ 2021 48,490

బీహార్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
అర్వాల్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
U రంగాబాద్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
బంకా 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
బెగుసారై 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
బెట్టియా 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
భాగల్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
భోజ్‌పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
బక్సర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
ఛప్రా 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
దర్భంగ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
గయా 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
గోపాల్‌గంజ్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
జముయి 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
జెహనాబాద్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
కైమూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
కతిహార్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
ఖాగారియా 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
కిషన్గంజ్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
లఖిసరై 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
మాధేపుర 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
మధుబని 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
మోతీహరి 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
ముంగెర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
ముజఫర్పూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
నలంద 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
నవాడ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
పాట్నా 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
పూర్నియా 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
రోహ్తాస్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
సహర్సా 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
సమస్తిపూర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
షేక్‌పురా 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
షియోహర్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
సీతామార్హి 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
సివాన్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
సుపాల్ 23 అక్టోబర్ 2021 66,500
వైశాలి 23 అక్టోబర్ 2021 66,500