బీహార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బీహార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 22 మార్చి 2023 58,750
అర్వాల్ 22 మార్చి 2023 58,750
U రంగాబాద్ 22 మార్చి 2023 58,750
బంకా 22 మార్చి 2023 58,750
బెగుసారై 22 మార్చి 2023 58,750
బెట్టియా 22 మార్చి 2023 58,750
భాగల్పూర్ 22 మార్చి 2023 58,750
భోజ్‌పూర్ 22 మార్చి 2023 58,750
బక్సర్ 22 మార్చి 2023 58,750
ఛప్రా 22 మార్చి 2023 58,750
దర్భంగ 22 మార్చి 2023 58,750
గయా 22 మార్చి 2023 58,750
గోపాల్‌గంజ్ 22 మార్చి 2023 58,750
జముయి 22 మార్చి 2023 58,750
జెహనాబాద్ 22 మార్చి 2023 58,750
కైమూర్ 22 మార్చి 2023 58,750
కతిహార్ 22 మార్చి 2023 58,750
ఖాగారియా 22 మార్చి 2023 58,750
కిషన్గంజ్ 22 మార్చి 2023 58,750
లఖిసరై 22 మార్చి 2023 58,750
మాధేపుర 22 మార్చి 2023 58,750
మధుబని 22 మార్చి 2023 58,750
మోతీహరి 22 మార్చి 2023 58,750
ముంగెర్ 22 మార్చి 2023 58,750
ముజఫర్పూర్ 22 మార్చి 2023 58,750
నలంద 22 మార్చి 2023 58,750
నవాడ 22 మార్చి 2023 58,750
పాట్నా 22 మార్చి 2023 58,750
పూర్నియా 22 మార్చి 2023 58,750
రోహ్తాస్ 22 మార్చి 2023 58,750
సహర్సా 22 మార్చి 2023 58,750
సమస్తిపూర్ 22 మార్చి 2023 58,750
షేక్‌పురా 22 మార్చి 2023 58,750
షియోహర్ 22 మార్చి 2023 58,750
సీతామార్హి 22 మార్చి 2023 58,750
సివాన్ 22 మార్చి 2023 58,750
సుపాల్ 22 మార్చి 2023 58,750
వైశాలి 22 మార్చి 2023 58,750

బీహార్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 22 మార్చి 2023 68,420
అర్వాల్ 22 మార్చి 2023 68,420
U రంగాబాద్ 22 మార్చి 2023 68,420
బంకా 22 మార్చి 2023 68,420
బెగుసారై 22 మార్చి 2023 68,420
బెట్టియా 22 మార్చి 2023 68,420
భాగల్పూర్ 22 మార్చి 2023 68,420
భోజ్‌పూర్ 22 మార్చి 2023 68,420
బక్సర్ 22 మార్చి 2023 68,420
ఛప్రా 22 మార్చి 2023 68,420
దర్భంగ 22 మార్చి 2023 68,420
గయా 22 మార్చి 2023 68,420
గోపాల్‌గంజ్ 22 మార్చి 2023 68,420
జముయి 22 మార్చి 2023 68,420
జెహనాబాద్ 22 మార్చి 2023 68,420
కైమూర్ 22 మార్చి 2023 68,420
కతిహార్ 22 మార్చి 2023 68,420
ఖాగారియా 22 మార్చి 2023 68,420
కిషన్గంజ్ 22 మార్చి 2023 68,420
లఖిసరై 22 మార్చి 2023 68,420
మాధేపుర 22 మార్చి 2023 68,420
మధుబని 22 మార్చి 2023 68,420
మోతీహరి 22 మార్చి 2023 68,420
ముంగెర్ 22 మార్చి 2023 68,420
ముజఫర్పూర్ 22 మార్చి 2023 68,420
నలంద 22 మార్చి 2023 68,420
నవాడ 22 మార్చి 2023 68,420
పాట్నా 22 మార్చి 2023 68,420
పూర్నియా 22 మార్చి 2023 68,420
రోహ్తాస్ 22 మార్చి 2023 68,420
సహర్సా 22 మార్చి 2023 68,420
సమస్తిపూర్ 22 మార్చి 2023 68,420
షేక్‌పురా 22 మార్చి 2023 68,420
షియోహర్ 22 మార్చి 2023 68,420
సీతామార్హి 22 మార్చి 2023 68,420
సివాన్ 22 మార్చి 2023 68,420
సుపాల్ 22 మార్చి 2023 68,420
వైశాలి 22 మార్చి 2023 68,420