పానిపట్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

పానిపట్ : బంగారు రేటు

03 మార్చి 2024
63,660
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
02 మార్చి 2024 63,660 +10.00
01 మార్చి 2024 63,650 +1,060.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,590 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,270 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,360 +170.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,190 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,350 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,350 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,340 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 61,980 -160.00
పానిపట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,660
పానిపట్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,650
పానిపట్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,655
పానిపట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,650
పానిపట్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (02 మార్చి) 63,660
పానిపట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,870
పానిపట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,380
పానిపట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,188
పానిపట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,870
పానిపట్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,590
పానిపట్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,380
పానిపట్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,590
పానిపట్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,364
పానిపట్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,380
పానిపట్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,650
పానిపట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,680
పానిపట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,060
పానిపట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,494
పానిపట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,250
పానిపట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,240
పానిపట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పానిపట్ : వెండి రేటు

03 మార్చి 2024
72,180.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
02 మార్చి 2024 72,180 +10.00
01 మార్చి 2024 72,170 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,160 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,040 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,400 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,650 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,660 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,650 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650 +230.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,420 -450.00
పానిపట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,180
పానిపట్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,170
పానిపట్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,175
పానిపట్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,170
పానిపట్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (02 మార్చి) 72,180
పానిపట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,310
పానిపట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,040
పానిపట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,904
పానిపట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,310
పానిపట్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,160
పానిపట్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,330
పానిపట్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,850
పానిపట్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,138
పానిపట్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,330
పానిపట్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,320
పానిపట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,670
పానిపట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,320
పానిపట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,523
పానిపట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,660
పానిపట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,280
పానిపట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర