పానిపట్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

పానిపట్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,320
+420.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,900 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,500 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,500 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,500 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,600 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,380 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,390 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,310 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
పానిపట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,030
పానిపట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,360
పానిపట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,234
పానిపట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,400
పానిపట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,900
పానిపట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,630
పానిపట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,640
పానిపట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,698
పానిపట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,210
పానిపట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,640
పానిపట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,400
పానిపట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,950
పానిపట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,277
పానిపట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,400
పానిపట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,260
పానిపట్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,520
పానిపట్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,920
పానిపట్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,843
పానిపట్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,920
పానిపట్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,400
పానిపట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పానిపట్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,670.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,180 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,520 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,520 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,520 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,130 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,940 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,730 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,740 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
పానిపట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,180
పానిపట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,000
పానిపట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,849
పానిపట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,000
పానిపట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,180
పానిపట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,810
పానిపట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,740
పానిపట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,718
పానిపట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,370
పానిపట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,740
పానిపట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,780
పానిపట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,150
పానిపట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,485
పానిపట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,780
పానిపట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,490
పానిపట్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,810
పానిపట్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,590
పానిపట్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,967
పానిపట్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,710
పానిపట్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,780
పానిపట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర