పుదుచ్చేరి : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

పుదుచ్చేరి : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
కారైకల్ 07 జూన్ 2023 60,080
మహే 07 జూన్ 2023 60,080
పాండిచేరి 07 జూన్ 2023 60,080
యనం 07 జూన్ 2023 60,080

పుదుచ్చేరి : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
కారైకల్ 07 జూన్ 2023 72,180
మహే 07 జూన్ 2023 72,180
పాండిచేరి 07 జూన్ 2023 72,180
యనం 07 జూన్ 2023 72,180