బర్ధామన్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

బర్ధామన్ : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,030
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,030 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,910 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,470 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,310 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,310 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,070 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,060 +0.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,060 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,630 -10.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,640 -40.00
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,470
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,630
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,088
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,400
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,030
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,450
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,220
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,878
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,260
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,360
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,930
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,180
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,144
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,180
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 59,930
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,100
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,060
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,054
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,100
బర్ధామన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,180
బర్ధామన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బర్ధామన్ : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,110.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,110 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,850 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 72,990 +660.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,330 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,320 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 71,900 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 71,890 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 71,880 +1,250.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,630 -490.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,120 -490.00
బర్ధామన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,730
బర్ధామన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,630
బర్ధామన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,374
బర్ధామన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,720
బర్ధామన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,110
బర్ధామన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,300
బర్ధామన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,790
బర్ధామన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 71,969
బర్ధామన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 73,960
బర్ధామన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,300
బర్ధామన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,310
బర్ధామన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,820
బర్ధామన్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,514
బర్ధామన్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,820
బర్ధామన్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,390
బర్ధామన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,880
బర్ధామన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,200
బర్ధామన్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,350
బర్ధామన్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,600
బర్ధామన్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,820
బర్ధామన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర