దేవాస్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

దేవాస్ : బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
59,470
+480.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 58,990 +140.00
21 మార్చి 2023 58,850 -840.00
20 మార్చి 2023 59,690 +50.00
19 మార్చి 2023 59,640 +10.00
18 మార్చి 2023 59,630 +0.00
17 మార్చి 2023 59,630 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,210 -320.00
15 మార్చి 2023 58,530 +880.00
14 మార్చి 2023 57,650 -130.00
13 మార్చి 2023 57,780 +1,480.00
దేవాస్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,690
దేవాస్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,020
దేవాస్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,204
దేవాస్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,950
దేవాస్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 58,990
దేవాస్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,890
దేవాస్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,510
దేవాస్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,477
దేవాస్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,890
దేవాస్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,920
దేవాస్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,260
దేవాస్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,100
దేవాస్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,460
దేవాస్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,100
దేవాస్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,170
దేవాస్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,130
దేవాస్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,470
దేవాస్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,443
దేవాస్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,870
దేవాస్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,100
దేవాస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దేవాస్ : వెండి రేటు

23 మార్చి 2023
69,680.00
+300.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 69,380 +850.00
21 మార్చి 2023 68,530 -360.00
20 మార్చి 2023 68,890 +160.00
19 మార్చి 2023 68,730 +0.00
18 మార్చి 2023 68,730 +10.00
17 మార్చి 2023 68,720 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,650 -750.00
15 మార్చి 2023 67,400 +420.00
14 మార్చి 2023 66,980 +330.00
13 మార్చి 2023 66,650 +3,760.00
దేవాస్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,380
దేవాస్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,910
దేవాస్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,529
దేవాస్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,520
దేవాస్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 69,380
దేవాస్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,480
దేవాస్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,730
దేవాస్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,436
దేవాస్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,040
దేవాస్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,640
దేవాస్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,940
దేవాస్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,060
దేవాస్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,943
దేవాస్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,380
దేవాస్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,000
దేవాస్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,770
దేవాస్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,060
దేవాస్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,936
దేవాస్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,230
దేవాస్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,370
దేవాస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర