కొల్లాపూర్, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

కొల్లాపూర్ : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,110
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,990 -550.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,540 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,390 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +230.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,150 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,140 +0.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,140 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,710 -10.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,720 -40.00
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,710
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,167
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,480
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,110
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,530
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,300
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,955
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,340
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,440
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,010
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,260
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,223
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,260
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,010
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,180
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,140
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,132
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,180
కొల్లాపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,260
కొల్లాపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కొల్లాపూర్ : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,200.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,200 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,950 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,090 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,420 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,420 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 71,990 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 71,990 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 71,980 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,720 -500.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,220 -480.00
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,830
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,720
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,505
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,820
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,200
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,400
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,880
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,063
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,050
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,400
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,410
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,910
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,611
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,910
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,490
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,970
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,290
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,445
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,700
కొల్లాపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,910
కొల్లాపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర