మహిసాగర్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

మహిసాగర్ : బంగారు రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
50,430
+200.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 50,230 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 50,230 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,230 +90.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,140 +160.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 49,980 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,540 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,350 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,620 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,620 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,610 -600.00
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,230
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,230
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,230
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,230
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 50,230
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,790
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,350
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,072
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,180
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,230
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,720
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,860
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,828
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,510
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,860
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,410
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,560
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,053
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,770
మహిసాగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,560
మహిసాగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మహిసాగర్ : వెండి రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
57,690.00
+810.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 56,880 +10.00
01 అక్టోబర్ 2022 56,870 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 56,870 +800.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 56,070 -450.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,520 +1,110.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,410 +110.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,300 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,250 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,250 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,240 -1,740.00
మహిసాగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 56,880
మహిసాగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,870
మహిసాగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 56,875
మహిసాగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,870
మహిసాగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 56,880
మహిసాగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,980
మహిసాగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,420
మహిసాగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,501
మహిసాగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,420
మహిసాగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,870
మహిసాగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,510
మహిసాగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,090
మహిసాగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,006
మహిసాగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,410
మహిసాగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,100
మహిసాగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,940
మహిసాగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,750
మహిసాగర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,083
మహిసాగర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,770
మహిసాగర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,780
మహిసాగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర