వెల్లూర్, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

వెల్లూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
53,490
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 53,280 +1,430.00
03 జూలై 2022 51,850 +0.00
02 జూలై 2022 51,850 +0.00
01 జూలై 2022 51,850 -210.00
30 జూన్ 2022 52,060 -100.00
29 జూన్ 2022 52,160 +180.00
28 జూన్ 2022 51,980 +20.00
27 జూన్ 2022 51,960 +30.00
26 జూన్ 2022 51,930 +0.00
26 జూన్ 2022 51,930 -140.00
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,280
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,850
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,208
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,850
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 53,280
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,060
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,520
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,224
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,190
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,060
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,120
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,190
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,056
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,610
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,260
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,670
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,550
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,491
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,940
వెల్లూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,610
వెల్లూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వెల్లూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
59,320.00
+60.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 59,260 -610.00
03 జూలై 2022 59,870 +0.00
02 జూలై 2022 59,870 +0.00
01 జూలై 2022 59,870 -750.00
30 జూన్ 2022 60,620 -490.00
29 జూన్ 2022 61,110 -410.00
28 జూన్ 2022 61,520 +200.00
27 జూన్ 2022 61,320 +250.00
26 జూన్ 2022 61,070 +0.00
26 జూన్ 2022 61,070 -1,270.00
వెల్లూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,870
వెల్లూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,260
వెల్లూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,718
వెల్లూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,870
వెల్లూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 59,260
వెల్లూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,980
వెల్లూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,620
వెల్లూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,652
వెల్లూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,730
వెల్లూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,620
వెల్లూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,600
వెల్లూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,300
వెల్లూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,087
వెల్లూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,600
వెల్లూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,510
వెల్లూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,820
వెల్లూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,600
వెల్లూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,967
వెల్లూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,260
వెల్లూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,600
వెల్లూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర