సూరత్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

సూరత్ : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,880
+670.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,210 +10.00
29 మార్చి 2023 59,200 -290.00
28 మార్చి 2023 59,490 +640.00
27 మార్చి 2023 58,850 -720.00
26 మార్చి 2023 59,570 +0.00
25 మార్చి 2023 59,570 +0.00
24 మార్చి 2023 59,570 -270.00
23 మార్చి 2023 59,840 +840.00
22 మార్చి 2023 59,000 +140.00
21 మార్చి 2023 58,860 -850.00
సూరత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,840
సూరత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,040
సూరత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,804
సూరత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,960
సూరత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,210
సూరత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,900
సూరత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,530
సూరత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,493
సూరత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,900
సూరత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,930
సూరత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,270
సూరత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,120
సూరత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,493
సూరత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,120
సూరత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,180
సూరత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,140
సూరత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,490
సూరత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,458
సూరత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,880
సూరత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,110
సూరత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సూరత్ : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,140.00
+1,210.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,930 +10.00
29 మార్చి 2023 70,920 +160.00
28 మార్చి 2023 70,760 +610.00
27 మార్చి 2023 70,150 -400.00
26 మార్చి 2023 70,550 +10.00
25 మార్చి 2023 70,540 +0.00
24 మార్చి 2023 70,540 +170.00
23 మార్చి 2023 70,370 +970.00
22 మార్చి 2023 69,400 +850.00
21 మార్చి 2023 68,550 -360.00
సూరత్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,930
సూరత్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,930
సూరత్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,893
సూరత్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,540
సూరత్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,930
సూరత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,500
సూరత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,750
సూరత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,453
సూరత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,060
సూరత్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,650
సూరత్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,960
సూరత్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,080
సూరత్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,955
సూరత్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,400
సూరత్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,020
సూరత్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,790
సూరత్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,070
సూరత్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,954
సూరత్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,250
సూరత్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,390
సూరత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర