హిమాచల్ ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

హిమాచల్ ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిలాస్‌పూర్ 15 జూన్ 2024 72,010
చంబ 15 జూన్ 2024 72,010
హమీర్‌పూర్ 15 జూన్ 2024 72,010
కాంగ్రా 15 జూన్ 2024 72,010
కిన్నౌర్ 15 జూన్ 2024 72,010
కులు 15 జూన్ 2024 72,010
లాహుల్ & స్పితి 15 జూన్ 2024 72,010
మండి 15 జూన్ 2024 72,010
సిమ్లా 15 జూన్ 2024 72,010
సిర్మౌర్ 15 జూన్ 2024 72,010
సోలన్ 15 జూన్ 2024 72,010
ఉనా 15 జూన్ 2024 72,010

హిమాచల్ ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిలాస్‌పూర్ 15 జూన్ 2024 89,450
చంబ 15 జూన్ 2024 89,450
హమీర్‌పూర్ 15 జూన్ 2024 89,450
కాంగ్రా 15 జూన్ 2024 89,450
కిన్నౌర్ 15 జూన్ 2024 89,450
కులు 15 జూన్ 2024 89,450
లాహుల్ & స్పితి 15 జూన్ 2024 89,450
మండి 15 జూన్ 2024 89,450
సిమ్లా 15 జూన్ 2024 89,450
సిర్మౌర్ 15 జూన్ 2024 89,450
సోలన్ 15 జూన్ 2024 89,450
ఉనా 15 జూన్ 2024 89,450