హిమాచల్ ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

హిమాచల్ ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిలాస్‌పూర్ 14 ఆగస్టు 2022 52,620
చంబ 14 ఆగస్టు 2022 52,620
హమీర్‌పూర్ 14 ఆగస్టు 2022 52,620
కాంగ్రా 14 ఆగస్టు 2022 52,620
కిన్నౌర్ 14 ఆగస్టు 2022 52,620
కులు 14 ఆగస్టు 2022 52,620
లాహుల్ & స్పితి 14 ఆగస్టు 2022 52,620
మండి 14 ఆగస్టు 2022 52,620
సిమ్లా 14 ఆగస్టు 2022 52,620
సిర్మౌర్ 14 ఆగస్టు 2022 52,620
సోలన్ 14 ఆగస్టు 2022 52,620
ఉనా 14 ఆగస్టు 2022 52,620

హిమాచల్ ప్రదేశ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిలాస్‌పూర్ 14 ఆగస్టు 2022 59,490
చంబ 14 ఆగస్టు 2022 59,490
హమీర్‌పూర్ 14 ఆగస్టు 2022 59,490
కాంగ్రా 14 ఆగస్టు 2022 59,490
కిన్నౌర్ 14 ఆగస్టు 2022 59,490
కులు 14 ఆగస్టు 2022 59,490
లాహుల్ & స్పితి 14 ఆగస్టు 2022 59,490
మండి 14 ఆగస్టు 2022 59,490
సిమ్లా 14 ఆగస్టు 2022 59,490
సిర్మౌర్ 14 ఆగస్టు 2022 59,490
సోలన్ 14 ఆగస్టు 2022 59,490
ఉనా 14 ఆగస్టు 2022 59,490