పూర్బా మెడినిపూర్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

పూర్బా మెడినిపూర్ : బంగారు రేటు

24 మే 2024
71,620
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మే 2024 71,620 -1,540.00
22 మే 2024 73,160 -950.00
21 మే 2024 74,110 -380.00
20 మే 2024 74,490 +650.00
19 మే 2024 73,840 +0.00
18 మే 2024 73,840 +10.00
17 మే 2024 73,830 +790.00
16 మే 2024 73,040 -120.00
15 మే 2024 73,160 +790.00
14 మే 2024 72,370 +470.00
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,490
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,670
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,334
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,680
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (23 మే) 71,620
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,900
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,170
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,213
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,170
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,450
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 67,940
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,590
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,813
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,590
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,540
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,800
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,310
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,122
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,800
పూర్బా మెడినిపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,520
పూర్బా మెడినిపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పూర్బా మెడినిపూర్ : వెండి రేటు

24 మే 2024
90,230.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మే 2024 90,230 -2,630.00
22 మే 2024 92,860 -1,750.00
21 మే 2024 94,610 -770.00
20 మే 2024 95,380 +4,340.00
19 మే 2024 91,040 +0.00
18 మే 2024 91,040 +10.00
17 మే 2024 91,030 +3,820.00
16 మే 2024 87,210 +370.00
15 మే 2024 86,840 +1,540.00
14 మే 2024 85,300 +570.00
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,380
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,860
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,340
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,000
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (23 మే) 90,230
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,910
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,570
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,651
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,570
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,710
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,580
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,100
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,440
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,100
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,040
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,230
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 68,970
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,830
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,230
పూర్బా మెడినిపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,090
పూర్బా మెడినిపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర