కాన్పూర్ అర్బన్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

కాన్పూర్ అర్బన్ : బంగారు రేటు

11 ఆగస్టు 2022
52,400
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఆగస్టు 2022 52,210 -30.00
09 ఆగస్టు 2022 52,240 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,240 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,840 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 51,830 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,830 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,140 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,660 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,550 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,460 -50.00
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,660
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,460
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,000
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,460
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (10 ఆగస్టు) 52,210
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,360
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,510
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,999
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,710
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,510
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,930
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,380
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,088
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,060
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,930
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,980
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,050
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,922
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,480
కాన్పూర్ అర్బన్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,120
కాన్పూర్ అర్బన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాన్పూర్ అర్బన్ : వెండి రేటు

11 ఆగస్టు 2022
59,090.00
+40.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఆగస్టు 2022 59,050 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,170 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,170 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,500 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,490 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,490 -610.00
04 ఆగస్టు 2022 58,100 +360.00
03 ఆగస్టు 2022 57,740 +160.00
02 ఆగస్టు 2022 57,580 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,350 +630.00
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,170
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,490
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,164
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,350
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (10 ఆగస్టు) 59,050
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,870
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,700
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,022
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,710
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,720
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,810
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,460
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,491
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,570
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,460
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,430
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,140
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,924
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,430
కాన్పూర్ అర్బన్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,350
కాన్పూర్ అర్బన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర