వాషిమ్, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

వాషిమ్ : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,790
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,790 -840.00
20 మార్చి 2023 59,630 +60.00
19 మార్చి 2023 59,570 +0.00
18 మార్చి 2023 59,570 +10.00
17 మార్చి 2023 59,560 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,150 -320.00
15 మార్చి 2023 58,470 +880.00
14 మార్చి 2023 57,590 -130.00
13 మార్చి 2023 57,720 +1,480.00
12 మార్చి 2023 56,240 +0.00
వాషిమ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,630
వాషిమ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
వాషిమ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,059
వాషిమ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,890
వాషిమ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,790
వాషిమ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,830
వాషిమ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,460
వాషిమ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,418
వాషిమ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,830
వాషిమ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,860
వాషిమ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,200
వాషిమ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,040
వాషిమ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,400
వాషిమ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,040
వాషిమ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,110
వాషిమ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,070
వాషిమ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,420
వాషిమ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,385
వాషిమ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,810
వాషిమ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,040
వాషిమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వాషిమ్ : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,460.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,460 -360.00
20 మార్చి 2023 68,820 +160.00
19 మార్చి 2023 68,660 +10.00
18 మార్చి 2023 68,650 +0.00
17 మార్చి 2023 68,650 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,580 -750.00
15 మార్చి 2023 67,330 +420.00
14 మార్చి 2023 66,910 +330.00
13 మార్చి 2023 66,580 +3,750.00
12 మార్చి 2023 62,830 +10.00
వాషిమ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,820
వాషిమ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,850
వాషిమ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,277
వాషిమ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,450
వాషిమ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,460
వాషిమ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,400
వాషిమ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,660
వాషిమ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,365
వాషిమ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,970
వాషిమ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,570
వాషిమ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,860
వాషిమ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,990
వాషిమ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,871
వాషిమ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,300
వాషిమ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,930
వాషిమ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,700
వాషిమ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,990
వాషిమ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,865
వాషిమ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,160
వాషిమ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,300
వాషిమ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర