హోషంగాబాద్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

హోషంగాబాద్ : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,730
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,730 +210.00
14 జూలై 2024 73,520 +0.00
13 జూలై 2024 73,520 +10.00
12 జూలై 2024 73,510 -20.00
11 జూలై 2024 73,530 +620.00
10 జూలై 2024 72,910 +270.00
09 జూలై 2024 72,640 +100.00
08 జూలై 2024 72,540 -690.00
07 జూలై 2024 73,230 +0.00
06 జూలై 2024 73,230 +10.00
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,730
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,730
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,944
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,800
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,730
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,140
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,190
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,784
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,830
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,740
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,670
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,840
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,373
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,850
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,830
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,070
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,330
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,382
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,330
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,610
హోషంగాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హోషంగాబాద్ : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
92,740.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 92,740 -460.00
14 జూలై 2024 93,200 +0.00
13 జూలై 2024 93,200 +10.00
12 జూలై 2024 93,190 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,220 +1,160.00
10 జూలై 2024 93,060 +60.00
09 జూలై 2024 93,000 +350.00
08 జూలై 2024 92,650 -960.00
07 జూలై 2024 93,610 +10.00
06 జూలై 2024 93,600 +0.00
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,220
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,680
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,641
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,680
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 92,740
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,070
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,270
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,567
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,860
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,530
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,390
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,050
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,297
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,190
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,850
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,110
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,750
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,846
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,750
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,910
హోషంగాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర