గొడ్డ, జార్ఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

గొడ్డ : బంగారు రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
54,040
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 54,040 +40.00
07 డిసెంబర్ 2022 54,000 +280.00
06 డిసెంబర్ 2022 53,720 +290.00
05 డిసెంబర్ 2022 53,430 -410.00
04 డిసెంబర్ 2022 53,840 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,840 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,830 +0.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,830 +980.00
30 నవంబర్ 2022 52,850 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,570 +240.00
గొడ్డ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,040
గొడ్డ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,430
గొడ్డ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,816
గొడ్డ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,830
గొడ్డ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 54,040
గొడ్డ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,200
గొడ్డ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,250
గొడ్డ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,166
గొడ్డ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,600
గొడ్డ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,850
గొడ్డ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,980
గొడ్డ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,150
గొడ్డ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,802
గొడ్డ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,180
గొడ్డ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,400
గొడ్డ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,730
గొడ్డ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,300
గొడ్డ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,018
గొడ్డ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,120
గొడ్డ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,170
గొడ్డ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గొడ్డ : వెండి రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
66,860.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 66,860 +770.00
07 డిసెంబర్ 2022 66,090 +890.00
06 డిసెంబర్ 2022 65,200 +200.00
05 డిసెంబర్ 2022 65,000 -1,250.00
04 డిసెంబర్ 2022 66,250 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,250 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,240 +1,060.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,180 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,290 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,640 +1,620.00
గొడ్డ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,860
గొడ్డ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,000
గొడ్డ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 65,884
గొడ్డ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,180
గొడ్డ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 66,860
గొడ్డ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,290
గొడ్డ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,440
గొడ్డ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,333
గొడ్డ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,980
గొడ్డ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,290
గొడ్డ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,810
గొడ్డ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,290
గొడ్డ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,055
గొడ్డ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,810
గొడ్డ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,760
గొడ్డ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,920
గొడ్డ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,370
గొడ్డ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,442
గొడ్డ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,370
గొడ్డ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,810
గొడ్డ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర