గొడ్డ, జార్ఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

గొడ్డ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,340
+410.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,930 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,530 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,530 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,530 -90.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,620 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,400 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,410 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,330 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
గొడ్డ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,050
గొడ్డ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,380
గొడ్డ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,259
గొడ్డ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,420
గొడ్డ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,930
గొడ్డ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,650
గొడ్డ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,670
గొడ్డ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,723
గొడ్డ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,240
గొడ్డ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,670
గొడ్డ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,430
గొడ్డ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,970
గొడ్డ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,302
గొడ్డ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,430
గొడ్డ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,280
గొడ్డ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,550
గొడ్డ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,950
గొడ్డ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,866
గొడ్డ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,950
గొడ్డ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,430
గొడ్డ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గొడ్డ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,710.00
+500.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,210 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,550 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,550 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,550 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,160 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,980 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,770 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,770 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
గొడ్డ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,210
గొడ్డ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,030
గొడ్డ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,883
గొడ్డ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,030
గొడ్డ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,210
గొడ్డ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,840
గొడ్డ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,770
గొడ్డ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,748
గొడ్డ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,410
గొడ్డ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,770
గొడ్డ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,820
గొడ్డ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,180
గొడ్డ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,519
గొడ్డ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,820
గొడ్డ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,520
గొడ్డ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,850
గొడ్డ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,620
గొడ్డ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,004
గొడ్డ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,750
గొడ్డ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,820
గొడ్డ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర