కోలాసిబ్, మిజోరం : బంగారం & వెండి ధర

కోలాసిబ్ : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
59,020
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 59,020 -850.00
20 మార్చి 2023 59,870 +60.00
19 మార్చి 2023 59,810 +0.00
18 మార్చి 2023 59,810 +10.00
17 మార్చి 2023 59,800 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,380 -320.00
15 మార్చి 2023 58,700 +880.00
14 మార్చి 2023 57,820 -130.00
13 మార్చి 2023 57,950 +1,480.00
12 మార్చి 2023 56,470 +10.00
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,870
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,180
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,287
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,110
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 59,020
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,060
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,680
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,642
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,060
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,080
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,420
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,260
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,624
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,260
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,340
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,290
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,630
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,601
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,030
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,260
కోలాసిబ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోలాసిబ్ : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,730.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,730 -360.00
20 మార్చి 2023 69,090 +160.00
19 మార్చి 2023 68,930 +0.00
18 మార్చి 2023 68,930 +10.00
17 మార్చి 2023 68,920 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,840 -760.00
15 మార్చి 2023 67,600 +420.00
14 మార్చి 2023 67,180 +340.00
13 మార్చి 2023 66,840 +3,760.00
12 మార్చి 2023 63,080 +10.00
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,090
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,090
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,537
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,710
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,730
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,680
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,920
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,630
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,250
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,820
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,140
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,260
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,145
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,580
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,200
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,970
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,250
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,134
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,420
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,570
కోలాసిబ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర