ముర్షిదాబాద్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

ముర్షిదాబాద్ : బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
52,770
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 52,770 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,480 +230.00
28 నవంబర్ 2022 52,250 -390.00
27 నవంబర్ 2022 52,640 +0.00
26 నవంబర్ 2022 52,640 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,640 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,780 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,560 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,370 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,380 -340.00
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,110
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,170
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,083
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,520
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,770
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,900
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,070
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,721
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,100
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,320
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,650
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,220
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,939
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,050
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,090
ముర్షిదాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ముర్షిదాబాద్ : వెండి రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
63,190.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 63,190 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,550 +1,630.00
28 నవంబర్ 2022 60,920 -950.00
27 నవంబర్ 2022 61,870 +10.00
26 నవంబర్ 2022 61,860 +0.00
25 నవంబర్ 2022 61,860 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,090 +350.00
23 నవంబర్ 2022 61,740 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,050 +290.00
21 నవంబర్ 2022 60,760 -250.00
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,190
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,350
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,237
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,880
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,190
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,710
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,200
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 57,963
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,720
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,670
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,830
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,280
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,354
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,280
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,720
ముర్షిదాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర