ముర్షిదాబాద్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

ముర్షిదాబాద్ : బంగారు రేటు

04 మార్చి 2024
63,600
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 63,600 +10.00
02 మార్చి 2024 63,590 +0.00
01 మార్చి 2024 63,590 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,520 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,200 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,290 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,130 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,290 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,280 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,280 +360.00
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,600
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,590
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,593
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,590
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 63,600
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,800
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,310
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,122
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,800
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,520
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,310
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,520
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,298
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,310
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,580
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,610
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,990
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,427
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,190
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,170
ముర్షిదాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ముర్షిదాబాద్ : వెండి రేటు

04 మార్చి 2024
72,110.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 72,110 +10.00
02 మార్చి 2024 72,100 +0.00
01 మార్చి 2024 72,100 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,090 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 68,970 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,330 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,580 -1,000.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,580 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,580 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,570 +220.00
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,110
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,100
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,103
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,100
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 72,110
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,230
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 68,970
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,830
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,230
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,090
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,250
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,770
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,061
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,250
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,240
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,590
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,240
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,445
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,570
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,210
ముర్షిదాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర