ముర్షిదాబాద్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

ముర్షిదాబాద్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
48,850
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,850 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,450 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,450 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,450 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,550 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,330 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,340 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,260 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 48,980 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 48,980 +0.00
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 48,980
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,310
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,184
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,350
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,850
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,580
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,590
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,650
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,160
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,590
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,350
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,900
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,227
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,350
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,210
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,470
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,880
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,793
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,880
ముర్షిదాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,350
ముర్షిదాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ముర్షిదాబాద్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,110.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,110 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,450 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,450 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,450 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,060 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,880 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,670 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,670 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,280 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,280 +0.00
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,110
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 60,940
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,785
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 60,940
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,110
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,740
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,680
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,652
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,310
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,680
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,710
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,090
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,418
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,710
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,420
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,740
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,520
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,895
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,640
ముర్షిదాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,710
ముర్షిదాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర