అండమాన్ మరియు నికోబార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అండమాన్ మరియు నికోబార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
దిగ్లిపూర్ 26 అక్టోబర్ 2021 49,800
నికోబార్ 26 అక్టోబర్ 2021 49,800
పోర్ట్ బ్లెయిర్ 26 అక్టోబర్ 2021 49,800

అండమాన్ మరియు నికోబార్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
దిగ్లిపూర్ 26 అక్టోబర్ 2021 68,330
నికోబార్ 26 అక్టోబర్ 2021 68,330
పోర్ట్ బ్లెయిర్ 26 అక్టోబర్ 2021 68,330