టామెంగ్లాంగ్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

టామెంగ్లాంగ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
53,560
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 53,350 +1,440.00
03 జూలై 2022 51,910 +0.00
02 జూలై 2022 51,910 +0.00
01 జూలై 2022 51,910 -220.00
30 జూన్ 2022 52,130 -100.00
29 జూన్ 2022 52,230 +180.00
28 జూన్ 2022 52,050 +30.00
27 జూన్ 2022 52,020 +30.00
26 జూన్ 2022 51,990 +0.00
26 జూన్ 2022 51,990 -150.00
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,350
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,910
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,270
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,910
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 53,350
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,130
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,580
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,291
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,260
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,130
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,180
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,250
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,122
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,680
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,320
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,740
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,610
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,560
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 53,010
టామెంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,680
టామెంగ్లాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

టామెంగ్లాంగ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 05 జూలై 2022
59,400.00
+60.00
తేదీ ధర మార్పు
04 జూలై 2022 59,340 -600.00
03 జూలై 2022 59,940 +0.00
02 జూలై 2022 59,940 +0.00
01 జూలై 2022 59,940 -750.00
30 జూన్ 2022 60,690 -500.00
29 జూన్ 2022 61,190 -410.00
28 జూన్ 2022 61,600 +200.00
27 జూన్ 2022 61,400 +250.00
26 జూన్ 2022 61,150 +0.00
26 జూన్ 2022 61,150 -1,270.00
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,940
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,340
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,790
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,940
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (04 జూలై) 59,340
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 64,060
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,690
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,732
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,820
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,690
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,680
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,380
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,168
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,680
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,590
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,910
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,680
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 69,055
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,350
టామెంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,680
టామెంగ్లాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర