సివాన్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

సివాన్ : బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
53,350
+540.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 52,810 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,530 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,290 -390.00
27 నవంబర్ 2022 52,680 +0.00
26 నవంబర్ 2022 52,680 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,680 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,820 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,600 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,410 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,420 -340.00
సివాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
సివాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
సివాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
సివాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
సివాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
సివాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,160
సివాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,210
సివాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,125
సివాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,560
సివాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,810
సివాన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,940
సివాన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,110
సివాన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,761
సివాన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,140
సివాన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,360
సివాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,690
సివాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,260
సివాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,978
సివాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,080
సివాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,130
సివాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సివాన్ : వెండి రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
64,630.00
+1,390.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 63,240 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,590 +1,620.00
28 నవంబర్ 2022 60,970 -950.00
27 నవంబర్ 2022 61,920 +10.00
26 నవంబర్ 2022 61,910 +0.00
25 నవంబర్ 2022 61,910 -220.00
24 నవంబర్ 2022 62,130 +340.00
23 నవంబర్ 2022 61,790 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,100 +290.00
21 నవంబర్ 2022 60,810 -250.00
సివాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
సివాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
సివాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
సివాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
సివాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
సివాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,240
సివాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,400
సివాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,286
సివాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,930
సివాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,240
సివాన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,760
సివాన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,250
సివాన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,009
సివాన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,760
సివాన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,710
సివాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,870
సివాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,330
సివాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,398
సివాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,330
సివాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,760
సివాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర