సివాన్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

సివాన్ : బంగారు రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
62,260
+290.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 61,970 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,130 +10.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,120 +120.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 62,000 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 61,810 +10.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 61,800 +0.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 61,800 +210.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 61,590 +230.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 61,360 -90.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 61,450 -590.00
సివాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,850
సివాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,360
సివాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,119
సివాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,850
సివాన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 61,970
సివాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,360
సివాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,570
సివాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,347
సివాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,360
సివాన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,630
సివాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,670
సివాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,040
సివాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,477
సివాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,230
సివాన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,220
సివాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,830
సివాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,740
సివాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,940
సివాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,830
సివాన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,510
సివాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సివాన్ : వెండి రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
70,360.00
-40.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,400 -450.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 70,850 -560.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,410 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,440 -800.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,240 +10.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 72,230 +0.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 72,230 +990.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 71,240 +1,020.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 70,220 +480.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 69,740 -1,430.00
సివాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,290
సివాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,740
సివాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,117
సివాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,290
సివాన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 70,400
సివాన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,310
సివాన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,830
సివాన్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,118
సివాన్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,310
సివాన్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,300
సివాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,650
సివాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,300
సివాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,503
సివాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,640
సివాన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,260
సివాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,220
సివాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,060
సివాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,638
సివాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,350
సివాన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,220
సివాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర